Psykoterapia | Taideterapia | Perheterapia | Pariterapia | Ryhmätaideterapia | Oulu | Aava Mieli | Psykoterapiakulma
Aava Mieli

Aava Mieli

tarjoaa yksilöterapiana psykoterapiaa, taideterapiaa sekä perheterapiaa.

Psykoterapia on hoitomuoto tilanteita varten, joissa omat voimat eivät tahdo riittää, vaan tarvitaan ulkopuolista apua. Mielen häiriöt voivat aiheuttavaa mm. ahdistusta, masennusta, pelkoja, unihäiriöitä tai ihmissuhdeongelmia. Paha olo voi näkyä myös eristäytymisenä, käytöshäiriöinä tai erilaisina ruumiillisina oireina. Psykoterapiassa on mahdollista tutkia näitä asioita ja saada voimia tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Sen avulla voi saada taitoja käsitellä vaikeita tunteita ja ajatuksia sekä tiedostaa omia ajatus- ja käyttäytymismalleja löytäen haitallisten tilalle uusia ja toimivia.

Perheterapia on psykoterapian muoto, jossa asiakkaana on yksi tai useampi perheenjäsen. Terapian kuluessa kokoonpano voi vaihdella tarpeen mukaan. Perheterapiaan voi hakeutua monista syistä. Esimerkiksi syy voi olla yhden perheenjäsenen käytöshaasteet, vaikeudet perheen sisäisissä vuorovaikutussuhteissa tai vanhempien erimielisyydet lapsiin liittyvissä asioissa. Vaikeudet voivat liittyä myös perheen normaalikehitykseen esim. lasten itsenäistymiseen tai sitten perheen erotilanteisiin. Myös perheterapia-arvioon voi tulla, jos ei tiedä mistä on kysymys. Perheenjäsenen pahoinvointi on yleensä merkki siitä, ettei kaikki ole hyvin.

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa yhdistyy ratkaisukeskeiset menetelmät ja luova ilmaisu. Taide nähdään kolmantena osapuolena terapiaprosessissa asiakkaan ja terapeutin lisäksi. Ratkaisukeskeinen taideterapia kunnioittaa asiakasta oman elämänsä asiantuntijana ja asiakas itse määrittää tahdin ja suunnan työskentelylleen. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa syntyneitä teoksia ei koskaan tulkita, vaan ajatellaan että vain teoksen tekijä tietää mitä siinä on. Terapeutti on kiinnostunut kuulemaan mitä työskentelyn aikana on tapahtunut ja mitä merkityksiä asiakas itse teokselleen antaa. Asioiden työstäminen tapahtuu ikään kuin kahdella tasolla tai kahteen kertaan, ensiksi itsekseen kuvan tekemisen kautta ja sitten sen jakamisen kautta yhdessä terapeutin kanssa.

Ryhmätaideterapian tuloksellisuus perustuu juuri vuorovaikutukseen; sitoutumiseen, jakamiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, oivaltamiseen sekä välittämiseen. Nämä tekijät tukevat itseymmärryksen lisääntymistä ja henkilökohtaisten vaikeuksien lievittymistä. Ryhmän avulla voidaan aikaansaada muutosta ja sen kautta elämänlaadun paranemista. Psykoterapiaryhmä kokoontuu tavallisesti kerran viikossa 1½ tuntia kerrallaan. Ryhmään valitaan alkuhaastattelujen perusteella 6-10 henkilöä.

Terapiaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä minuun, Asta Heikkiseen. Ensimmäinen kerta on ns. tutustumiskäynti, jossa tutustellaan sekä tarkennetaan asiakkaan toiveita ja tavoitteita terapialle.

”Ajatuksemme ovat kaikkein tärkeintä. Meistä tulee sitä mitä me ajattelemme”

- Buddha